GDPR - ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů.

                                                                                  I.
                                                                    Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je společnost GOES - reality s.r.o., se sídlem Čílova 277, 162 00 Praha 6, IČO 28177291 (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Čílova 277/13, 162 00 Praha 6
  email: info@goes.cz
  telefon: +420 235319243
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  II.
  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší poptávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

                                                                                   III.
                                       Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  - plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  - oprávněný zájem správce pro zpracování osobních údajů (zejména pro
    zlepšování nabízených služeb) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu 
    (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm.   a) GDPR   ve spojení s § 7 odst. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách   informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  - vyřízení Vaší poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
    vztahu mezi Vámi a správcem,
  - při poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné      vyřízení poptávky: jméno, příjmení, email, telefon, adresa bydliště, dodací
    adresa,
  - poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění
    smlouvy bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze 
    strany správce plnit,

  - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Zpracování za účelem statistik návštěvnosti webových stránek.

                                                                                  IV.
                                                                Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  - po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního   vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
    (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
  - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely        marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě        souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje, pokud není jiný právní důvod, pro který je oprávněn nebo povinen osobní údaje zpracovávat.

                                                                                     V.
                                                Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  - podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
  - zajišťující marketingové služby.
 2. Správce se zavazuje nepředávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

                                                                                     VI.
                                                                              Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  - právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  - právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle    čl. 18 GDPR.
  - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
     nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo kontaktovat Manažera bezpečnosti osobních údajů přes datovou schránku Společnosti (ID datové schránky: bg38mzd ) nebo emailem info@goes.cz. Případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

                                                                                VII.
                                                 Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

                                                                              VIII.
                                                               Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.11.2018.